Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Arkitema er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: persondata@arkitema.dk

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig.  

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger i form af kontaktoplysninger.

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger i form af kontaktoplysninger.

Arkitemas hjemmeside anvender ikke cookies, hvorfor der ikke er beskrevet en cookiepolitik.

 

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Opfordrede og uopfordrede jobansøgninger

Vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med vores rekrutteringsaktiviteter sker med henblik på at vurdere dine kvalifikationer og egnethed til den søgte stilling, eller såfremt du har indsendt en uopfordret ansøgning. Dine personoplysninger kan bruges til at kontakte dig for at videreføre din ansøgning, og kan yderligere bruges til at fastlægge, hvorvidt andre stillinger kan have din interesse.

Når du søger en stilling hos os, bliver du bedt om at indsende oplysninger såsom dit navn, e-mail, telefonnummer, CV, sprogkunstaber, erfaringer, uddannelse, kvalifikationer og alle andre relevante oplysninger der kræves, for at vi kan evaluere din ansøgning.

Såfremt du bliver indkaldt til et interview, kan vi også behandle andre personoplysninger, der tilvejebringes under interviewet, eksempelvis i forbindelse med gennemførelse af vurderings- og personlighedstests. Disse tests har selvstændige privatlivspolitikker, som du vil blive præsenteret for, før testen påbegyndes.

Under visse omstændigheder kan vi bede dig om at angive kontaktoplysninger til en reference såsom en tidligere arbejdsgiver.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovenstående personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen, da behandlingen af personoplysninger er nødvendigt for, at vi kan gennemføre evalueringsforanstaltninger, på baggrund af din anmodning, forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt.

Såfremt du i din jobansøgning vedlægger særlige kategorier af personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, er retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger hjemlet i arbejdsretlige forpligtelser som vi er underlagt.

Under visse omstændigheder vil vi anmode om en kopi af dine personlige oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser eller relaterede sikkerhedsforanstaltninger på baggrund af den konkrete jobstilling. Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger er artikel 9, stk. 2, litra a i databeskyttelsesforordningen, og sker således på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, eller når dette følger af national lovgivning.

BEMÆRK! Indsend ikke personoplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, oplysninger om genetiske og biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller din seksuelle orientering.

Behandlingen af opfordrede ansøgninger og uopfordrede ansøgninger kan varetages af COWI A/S samt dertilhørende datterselskaber.

 

Opsøgende rekruttering

Ved opsøgende rekruttering kan vi indsamle dine personoplysninger fra tredjepartskilder, såsom rekrutteringsplatforme og hjemmesider, såsom sociale medier, som du er medlem af. Behandlingen af personoplysningerne sker med henblik på at evaluere, hvorvidt du er egnet til en åben stilling, der matcher dine kvalifikationer og interesser.

Personoplysningerne vi behandler, er oplysninger du har gjort offentligt tilgængelige, herunder dit navn, e-mail, telefonnummer, CV, sprogkundskaber, erfaring, uddannelse, kvalifikationer og alle andre relevante personlige oplysninger.

Som led i vores opsøgende rekrutteringsarbejde, kan vi kontakte dig via de rekrutteringsplatforme som du er medlem af, eller direkte baseret på de oplysninger som du har gjort offentligt tilgængelige. Formålet er at afdække, hvorvidt du er interesseret i yderligere rekrutteringsaktiviteter som anført i ovenstående afsnit.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovenstående personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, eftersom det er vores legitime interesse at opsøge og tiltrække potentielle jobkandidater.

Personoplysningerne er indhentet direkte hos dig eller hos tredjepartstjenester.

Opsøgende rekruttering kan varetages af COWI A/S samt dertilhørende datterselskaber.

 

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål med indsamlede personoplysninger

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

–    Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
–    Administration af din relation til os, herunder fakturering etc.

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

–    Behandling af vores køb/ydelser
–    Administration af din relation til os

 

Dataminimering 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

 

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

 

Periode for opbevaring

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem så snart, de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Personoplysninger ifm. rekruttering opbevares i op til 180 dage gældende for opfordrede og uopfordrede jobansøgninger, gældende fra sidste dag du har været logget ind på vores rekrutteringssystem. Du kan til enhver tid slette dine oplysninger direkte i rekrutteringssystemet, eller ved at kontakte os. Opbevaringsperioden gældende for opsøgende rekrutting afhænger af dine indstillinger på de tredjepartskilder, som du er medlem af.

 

Videregivelse af oplysninger

Personoplysningerne som omhandlet i denne privatlivspolitik kan videregives til følgende kategorier af modtagere, såfremt vi er forpligtet til det, eller såfremt det følger en legitim interesse:

  • Personoplysningerne kan videregives til COWI A/S samt dertilhørende datterselskaber.
  • Personoplysningerne kan videregives til offentlige myndigheder, herunder indberetning til SKAT.
  • Personoplysningerne kan blive videregivet til eksterne leverandører, herunder selvstændige databehandlere og dataansvarlige.

 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

 

Dette websted ejes af Arkitema, CVR-nr. 1569 6230, Frederiksgade 32, 8000 Århus C.