Grøn medborger


Kommuner over hele landet arbejder i disse år med at udvikle nye måder at arbejde sammen med lokale aktører og på tværs af forvaltninger omkring udviklingen af vores byer. Århus Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning havde et ønske om at skabe
et fælles sprog, der understøtter samarbejdsformer internt blandt medarbejdere og eksternt med borgere.

Arkitema People Involvement stod for at planlægge et udviklingsforløb og facilitere workshops for medarbejdere med udgangspunkt i designprocessens faser. Processen fokuserede på at afdække og evaluere eksisterende samarbejdsformer og på den baggrund udvikle et fælles sprog og nye samarbejdsværktøjer.

Processen bestod af tre workshops, hver med en projektgruppe på seks medarbejdere, samt to seminarer for en følgegruppe på 30 medarbejdere. Deltagerne arbejdede først med forskellige roller, kommunale medarbejdere kan have. Her udviklede
vi tre medarbejderroller: ’Forvalter af almenvellet’, ’Specialist’ og ’Understøtter’. Efterfølgende fokuserede deltagerne på forskellige grader af borgerinddragelse, hvor borgeren er henholdsvis modtager af, deltager i, eller initiativtager til kommunale projekter, samt hvilke roller, borgere kan have i projektsamarbejde med kommunen. Det kunne for eksempel være ’Idémager’, ’Relationsskaber’, ’Organisator’ eller Udfører’.
Rollerne blev testet i deltagernes hverdagspraksis, og efterfølgende evalueret og kvalificeret.

På baggrund af processen udviklede Arkitema People Involvement en værktøjskasse, som fremover kan bruges internt i kommunen og eksternt i forbindelse med brugerinvolverende processer. Værktøjskassen sikrer forankring blandt medarbejderne og understøtter et fælles sprog og fælles mening mellem forskellige aktørgrupper. 

 

HEIDI LYNG
Arkitekt cand.arch
Projektleder
Tlf. +45 5077 7296

Fakta

Kunde: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Kundekontakt: Teamleder, Byens Anvendelse, Mikkel Eskesen
Christensen
År: 2014
Projektledelse: Arkitema People Involvement