Byrum & Landskab

I Arkitema Urban er vi optaget af at designe signifikante byrum og landskabsprojekter med afsæt i stedet, konteksten og brugerne. Vi er optaget af, hvordan gode og varierede hverdagsoplevelser samtidig understøtter socialt samspil og rummer klimaintegrerede løsninger.

Når byerne vokser, bliver der bygget tættere og højere. Naturen i byerne er presset, og der bliver efterladt få kvadratmeter til at opfylde de mange krav til anvendelsen. Vi har brug for naturen i byen for at opnå gode levesteder for mennesker - til at køle vores byrum, suge regnvand, rense luften, producere mad, afstresse og til at berige vores liv med sanselige oplevelser og herlighedsværdier.

Vores byggesten er planter, vand, belægning og byrumselementer, der tilsammen skaber rammerne for biodiversitet, klimasikring og rum til ophold, fællesskab og byliv. Vi arbejder med en lang række byrumstyper, fra pladser og parker til aktivitets- og læringslandskaber, sundhedsfremmende uderum, bynatur og klimadesign, erhvervslandskaber, fællesarealer i boligbebyggelser, taghaver, samt de vigtige kantzoner mellem bygningen og byrummet.

Vi skaber brugbare og robuste byrum, der gør byen til et bedre sted – både æstetisk, funktionelt, socialt og miljømæssigt. Vi har fokus på at skabe oplevelser i det offentlige rum og fremme fællesskaber og trivsel, interaktion og mangfoldighed blandt borgere og brugere.

I Arkitema Urban behersker vi alle projektfaser fra idé til udførelse, herunder screening, landskabsanalyse, konceptudvikling, programmering, designmanualer, planteplaner, projektering, anlægsteknik, udbud, kvalitetssikring, byggeledelse, fagtilsyn, plejeplaner og sag- og økonomistyring gennem hele forløbet.

Læs mere om Ceres Byens transformation fra industriområde til ny bydel, med forløb byrum, pladser og park langs Aarhus Å, Fremtidens Vollsmose, hvor nye byrum og nye infrastruktur bruges til at åbne bydelen og koble den sammen med omgivelserne.