Gødstrup - Principplan

Et nyt byområde udvikles syd for det nye storhospital DNV-Gødstrup, hvor muligheden for at skabe synergi udnyttes på en række områder med boliger, sygehusrelateret erhverv og forskning samt uddannelser, der har berøring med sundhedssektoren. Fuldt udbygget vil Gødstrup kunne rumme 2.000 boliger og godt 4.000 indbyggere.

Hovedgrebet bag byudviklingens fysiske udformning baseres på fem overordnede principper om at binde den nye by op på de allerede eksisterende kvaliteter og tilbud som området, Herning by og forstæderne rummer. Bydelens placering baserer sig på vores læsning af de eksisterende omgivelser og topografien. Vi bygger eksempelvis videre på fortidens valg om at bosætte sig på de tørreste arealer og undgå byggeri i fugtigere dalstrøg og lavninger. Bydelens struktur knytter sig op på eksisterende gårde, veje og landskabelige elementer som læhegn. Bydelen skal aktivere og forstærke eksisterende natur og landskabelige kvaliteter.

Byudviklingen tilrettelægges omkring sammenhængende, rekreative kulturlandskaber, der mødes i bydelens hjerte. Der ønskes tæthed med kompakte bebyggelsesplaner og multifunktionelle friarealer som minimerer driftsomkostninger og udlæg af landbrugsjord.

Arkitema har ydet arkitekt- og landskabsrådgivning på Principplan Gødstrup. Principplanen er udarbejdet i samarbejde med Herning Kommune og MOE A/S.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Helstrupvej, 7400 Herning, Danmark
Omfang: 2.000 boliger
Periode: 2016
Bygherre: Herning kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban
Ingeniør: MOE A/S