ROSENHøJ - masterplan

Etablering af en samlet bydel og renovering af Rosenhøj

Den overordnede vision for helhedsplanen er at skabe én samlet bydel. De tre boligområder Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang føles i dag adskilte, og for at helhedsplanen skal blive en succes skal de hænge sammen både fysisk, funktionelt og mentalt – som en samlet bydel i Aarhus. Som det er nu, består Rosenhøj af 27 boligblokke, der følger en anden tids modernistiske tro på ensartethed og systematik. Boligblokke der ligger forskelsløst og ensartet som et grid i et grønt landskab. Stisystemer binder området sammen og bilerne parkeres i udkanten af boligområdet. Vinderforslaget bryder området ned i en række mindre kvarterer, gennemskærer området med gennemgående veje og etablerer to kvarterstorve, som mulige mødesteder for lokalområdet. Forslaget inddeler Rosenhøj i 11 mindre kvarterer, der hver består af to boligblokke, en lavere fællesbygning samt et fælles haverum. Udover at etablere et nært tilhørsforhold to boligblokke imellem, giver nye veje og et rekreativ stisystem området mangfoldighed og pejlemærker. For at understrege mangfoldigheden udføres boligblokkene i tre forskellige materialer, der samtidig har sammenhæng til haverummene. 

Det grønne strøg er områdets store samlende landskabsrum. Her løber et rekreativt stisystem fra Bygaden og helt ned til trinbrættet ved Odderbanen gennem forskellige grønne rum. Her er aktive lege- og læringsrum og rolige opholdssteder. Allerede eksisterende karakterfulde beplantninger bibeholdes, men gentænkes i sammenhæng med nye beplantninger i strøget. Det grønne skal her tænkes mere naturpræget, der letter driften af de store flader og resulterer i en oplevelse af at man bevæger sig igennem et sammenhængende engstrøg af bølgende græs med forskellige typer beplantning undervejs. Langs hele stien etableres grøfter og lavninger. Her til ledes tagvand og overfladevand. Samtidig beplantes grøfter og lavninger med vådengplanter og buske, der bidrager til et frodigt og forskelligartet grønt område. Læringsstationen for natur/teknik placeres så denkan drage fordel af de mange forskellige naturtyper, beplantninger og medfølgende fugleliv, insekter, sommerfugle osv. Der vil være mindre oplevelsesstier i form af små stiforløb, som broer hen over regnbede eller igennem siv og som trædesten, og balancebomme gennem lundene.

Helhedsplanen og udearealerne for Rosenhøj er udviklet i tæt samarbejde med Århus Omegn og en udpeget dialoggruppe af beboere i Rosenhøj.

Nyt Rosenhøj vandt Renoverprisens jubilæumspris 2017.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Viby Syd, Aarhus
Omfang: 200.000 kvm
Bygherre: Boligselskabet Århus Omegn, Viby Andelsboligforening og Aarhus Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects og Effekt
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Viggo Madsen
Øvrige samarbejdspartnere: René Kural, Centerleder for Center for Idræt og Arkitektur, UIWe kulturplanlægning
Præmiering: 1. præmie i indbudt konkurrence 2010
Øvrige priser: Renoverprisens jubilæumspris 2017