Utvidelse av Gaustad Sykehus

Utvidelsen av sykehuset på Gaustad, Rikshospitalet, er en del av videreutviklingen av Oslo Universitetssykehus. Det er vedtatt at Oslo universitetssykehus HF i fremtiden skal utvikles til tre sykehus; et samlet og komplett regionssykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Eksisterende Ullevål sykehus skal legges ned. 

Konseptfasen for utbyggingen på Gaustad skal gjennomføres i løpet av 2018, med formål å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning for et komplett regionssykehus med lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler. På basis av aktivitetstall og befolkningsvekst er det beregnet et bruttoareal på ca 72 000 m2 for utbyggingsprosjektet, som skal bestå av sengeområder, poliklinikker og dagbehandling, medisinske og ikke-medisinske servicefunksjoner, samt arealer for administrasjon, kjøkken og lignende. I tillegg inngår et bruttoareal på ca 18 000 m2 til Universitetet i Oslo.

Utbyggingen er foreløpig estimert til å koste 8,9 mrd NOK og er planlagt gjennomført i tidsperioden 2021-2027. Arkitema er en del av prosjekteringsgruppen som skal gjennomføre konseptfasen. Oppdraget består i utvikling av et skisseprosjekt basert på foretrukkent utbyggingsalternativ, avklaring av tomteforhold, bistand til utarbeidelse av hovedprogram og reguleringsprosess, samt økonomiske beregninger og utarbeidelse av konseptrapport.

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Sognsvannsveien 20, Oslo, Norge
År: 2018-
Areal: 72.000 m2
Bygherre: Helse Sør-Øst RHF
Team: Arkitema Architects, Ratio Arkitekter, SWECO Norge, OEC Gruppen, HOK International LTD