VIBY SYD, LANDSKAP

Etablering av en samlet bydel og renovering av Rosenhøj

Den overordnede visjonen for helhetsplanen er å skape én samlet bydel. De tre boligområdene Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang føles i dag atskilt, og for at helhetsplanen skal bli en suksess, må de henge sammen både fysisk, funksjonelt og mentalt – som en samlet bydel i Aarhus. Slik det er nå, består Rosenhøj av 27 boligblokker fra en tid der en modernistisk tro på ensartethet og systematikk rådet. Boligblokker som ligger som et ensartet rutemønster i det grønne landskapet. Stisystemer binder området sammen, mens bilene parkeres i utkanten av boligområdet.

Vinnerforslaget bryter ned området i flere mindre kvartaler, forsyner det med gjennomgående veier og etablerer to kvartalstorg der de lokale innbyggerne kan møtes. Rosenhøj deles inn i 11 mindre kvartaler som hvert består av to boligblokker, én lavere fellesbygning samt ett felles hagerom. I tillegg til å etablere en nær parvis tilhørighet mellom boligblokkene, gir nye veier og et rekreativt stisystem området mangfold og landemerker. For å understreke mangfoldet, skal boligblokkene utføres i tre ulike materialer, som også skal finnes igjen i hagerommene.

Grøntarealet er områdets store, samlende landskapsrom. Her løper det et rekreativt stisystem fra Bygaden og helt ned til holdeplassen ved Odderbanen gjennom ulike grønne rom. I grøntområdet finner vi dessuten både leke- og læringsarelaer som innbyr til aktivitet og roligere oppholdssteder. Eksisterende, særpreget beplantning skal beholdes, men settes inn i nye sammenhenger med ny beplantning i nabolaget. Det grønne skal her være mer naturpreget, noe som letter driften av de store områdene og gir en følelse av å bevege seg gjennom en sammenhengende eng med bølgende gress med forskjellige typer beplantning underveis.

Langs hele stien skal det etableres grøfter og forsenkninger, dit nedløpsvann og overflatevann skal ledes. Samtidig beplantes grøfter og forsenkninger med våtmarksplanter og busker, slik at man får et frodig og variert grøntområde. Læringsstasjonen for natur/teknologi plasseres slik at den kan dra fordel av de mange ulike naturtypene, beplantningene og tilhørende fugleliv, insekter, sommerfugler osv. Det vil også være mindre opplevelsesstier som går over regnbed eller gjennom siv og som brostein og balansebommer gjennom lundene.

Helhetsplanen og utearealene for Rosenhøj er utviklet i tett samarbeid med Århus Omegn og en egen dialoggruppe bestående av beboere fra Rosenhøj.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Viby Syd, Aarhus
Omfang: 200 000 m2
Byggherre: Boligselskabet Århus Omegn, Viby Andelsboligforening og Aarhus Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects og Effekt
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Viggo Madsen
Øvrige samarbejdspartnere: René Kural, Centerleder for Center for Idræt og Arkitektur, UIWe kulturplanlægning
Premiering: 1. premie i indbudt konkurranse 2010