AKTØRINVOLVERING

Arkitema Architects' holdning til arkitektur er at et bygg ikke bare skal være pent å se på. Det skal også skape verdi for både oppdragsgiver, bruker og lokalsamfunn. Derfor er alle våre prosesser bygd opp rundt aktørinvolvering.

Med mennesket i sentrum for arkitekturen
I Arkitema Architects jobber vi ut fra læresetningen  "People in Architecture". Det betyr at vi er opptatt av samspillet mellom arkitekturen og de menneskene som er berørt av den. Vi mener at alle fysiske forandringer – uansett om det dreier seg om nybygg, renovering eller byutvikling – skal skje gjennom prosesser som tar hensyn til de sosiale og kulturelle forholdene rundt bygget og den måten vi mennesker organiserer oss på i bygget, bydelen og lokalsamfunnet. Derfor er aktørinvolvering en av grunnsteinene for vårt arbeid med arkitektur.

Vi skaper verdi, eierskap og forankring
Vår holdning er altså at det ikke er bygget i seg selv som er vår viktigste oppgave. Det handler om å finne en felles mening og sammenheng i prosessen, i samarbeid med alle involverte. Vår erfaring er at de beste løsningene oppstår i løpende samspill med både brukere, faglige samarbeidspartnere, beslutningstakere og andre som er berørt av det aktuelle prosjektet.

På den måten skaper vi ikke bare vakre bygninger. Vi skaper bygninger som har verdi for alle aktører. Vi sikrer optimal kvalitet og realisme. Og vi skaper forankring i den unike konteksten samt eierskap til prosjektet, noe som videre skaper interesse og stimulerer til involvering blant de lokale beboerne.

Den aktørinvolverende prosessen
Hvert prosjekt er unikt. Derfor starter vi alle prosjekter med en aktørscreening og skisserer opp prosessen ut fra den, slik at de ulike aktørene kan trekkes inn der det er mest relevant og verdifullt for både dem og oss. Derfra jobber vi videre ut fra en klar og enkel prosesstruktur som er utviklet og testet av Arkitema Architects. Prosessen har fokus på et selvransakende, undersøkende og kreativt samarbeid med aktørene og følger fire grunnleggende faser:

  1. Planlegging og involvering
  2. Undersøkelser og feltarbeid
  3. Utvikling og testing
  4. Realisering og forankrin 

Gjennom disse fasene involverer vi aktørene i tre grunnleggende handlinger som gjentas gjennom hele prosessen:

  1. Skissering: Her har idémyldrer vi og kartlegger ulike temaer. Det kan f.eks. være utfordringer, målgrupper, muligheter og ideer til løsninger.
  2. Strukturering: Her deler vi de skisserte temaene i mer håndfaste undertemaer som vi undersøker og konkretiserer.
  3. Innsnevring: Her skaffer vi oss oversikt over de skisserte og konkretiserte temaene, og deltakerne prioriterer hvilke temaer man skal jobbe videre med.