GASVERKET

Under våren 2015 blev vi som ett av tre arkitektkontor inbjudna att delta i ett parallellt uppdrag för utvecklingen ny bebyggelse i Bobergs historiska gasverksområde i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Programmet innefattade en tredimensionell fastighetsbildning med handel, kontor och bostäder.

Förslaget omfattar 145 bostäder och 11 500 m² kontor och handel fördelat på fem byggnader. Vårt förslag utnyttjar platsens nivåskillnader på ett innovativt sätt där dagsljuset utnyttjas maximalt och skapar spännande yttre och inre rum.

I vårt förslag har vi tagit utgångspunkt i Gasverkets historiska produktionslinje som löper längs en öst-västlig axel med råvaruintag via hamnen i öster till färdig produkt för distribution i väster. Våra intentioner med "Kolhögen, Spaltverkshusen och Träladan" är att föra denna historia vidare på platsen.

Vår strävan är att skapa nya byggnader som håller samma arkitektoniska kvalitet och karaktär som historiskt och än idag ger gasverksområdet sin särprägel, men i en nutida tappning. En av byggnaderna utförs som en tolkning av en kolhög med en fasad i bränt trä. Huset har en trappande volym som genom sin utformning ger vinterträdgårdar och balkonger ett fördelaktigt ljusintag till både bostäder och kontorsvåningar. Spaltverkshusen refererar till det historiska och befintliga Spaltgasverket, medan Träladan har sin tydliga referens i den befintliga kolladan på platsen.

Gemensamma terrasser mellan och på husen planteras med växtbäddar fyllda med grönska för att samspela och binda ihop Hjorthagsparken och Norra Djurgårdsstadens grönska.

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441

Fakta

Adress: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
År: 2015
Omfattning: Totalt 22 600 m², 145 bostäder
Byggherre: JR Kvartersfastigheter, Åke Sundvall
Arkitekt: Arkitema Architects