Arkitema Culture

Vid Arkitema Culture arbetar vi med att vidareföra och bevara den skandinaviska kulturarvet genom vårt arbete med nybyggnation, transformation, byggnadsrenoveringar och restaureringar.

Arkitektur som kan förena
Vi har en bred kunskap när det gäller kulturbyggnader. Det kan handla om projekt som rör aktivitetsanläggningar som simhallar, golfklubbar och idrottsarenor, som antingen ska nyuppföras eller renoveras. Det kan också handla om om- eller nybyggnadsprojekt på området kunskapsförmedling, t.ex. bibliotek, museer eller besökscenter. Gemensamt för dessa projekt är vårt fokus på att skapa en vacker och funktionell ram för mötet mellan människor.

Restaurering av det danska kulturarvet
Dessutom arbetar vi med restaurering av det skandinaviska kulturarvet i alla skalor och alla historiska perioder. I sådana sammanhang fungerar byggnadens ”själ” alltid som en ledstjärna för vårt arbete. Vi värnar om byggnadernas historia och strävar efter att genomföra ett restaureringsarbete som är tydligt, men också reversibelt, så att man i framtiden kan följa historien bakåt i tiden och se tanken bakom den ursprungliga byggnaden. Vi baserar allt vårt restaureringsarbete på grundliga värdeanalyser, historisk kunskap, arkitektonisk känsla och en nära dialog med danska Kulturstyrelsen.

Arkitema Culture utför arbeten i Danmark för Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme och för privata beställare. Vi har bland annat stått för restaureringen av det vackra Frederik VIII:s palats på Amalienborg, Kongernes Lapidarium, Charlottenborg slott och Frederiksdal Gods.