Burlöv C

Utformning av stadsplan samt stationsplats

Projektet Burlöv C är en del av den stora stadsomvandlingen i Malmös mindre grannkommun Burlöv. Planen har för avsikt att förtäta området omkring köpcentret Burlöv Centrum samt lösa framtida trafikutmaningar samt tillgänglighet för alla trafikslag till och från stationen. Utmaningen som förslaget ger en lösning på är hur den nya stationen med kraftig ökning av resenärer kan göras till en levande stadsdel med direkt koppling till handel, bostäder och annan kollektivtrafik.

Stationsplatsen med dess terrasserade torg tar effektivt hand om tillgänglighet för gående såväl som cyklister genom placeringen av trappor och plantering. Torget delas i en park och ett kommunikativt stråk som tillsammans ger möjlighet för olika uppehåll och möten. Den nya stationsbyggnaden medger cykelparkering såväl som biljettförsäljning och kiosk. Stråket vidare upp mot handelsområdet Burlöv Centrum passerar en yta för taxi, bussar och övriga trafikslag. 

Förtätningen av stråket på torgets norra sida görs med hjälp av paviljonger för att skapa en tätare "gata" inom ett större torg i direkt riktning mot entrén till Burlöv Centrum. På denna solsäkra plats finns plats för cafeer och restauranger.

Per Axelsson
Associated Partner/Affärsområdeschef
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tlf. +46 708 858 482

Fakta

Adress: Burlöv, Malmö.
År: 2016-2017
Omfattning: 100 000 m²
Beställare: Burlöv kommun
Arkitekt: Arkitema Architects