CERES-GRUNDEN

En ny stadsdel i Århus

Tanken bakom landskapsplanen för Ceres-grunden är en tolkning av Århusån som möter och går samman med både den landskapliga trädgården och industristaden. Den nya stadsdelen öppnar sig därför både mot staden och på den andra sidan mot åns landskap.

Planen för områdets stadsrum kan delas in i 3 delar; gaturum, öppna ytor och det gröna nätverket. Bearbetningen stöder här de olika områdenas specifika egenskaper och skapar ett sammanhang med staden.

Intrycket av ett komplext och historiskt område stöds genom markbeläggningen. Asfalt med fält i den ursprungliga gatstensbeläggningen förmedlar en känsla av en stadsdel med löpande utveckling och förändring. De olika beläggningarna delar också området i mindre delar och skapar utrymme för de olika funktionerna och bidrar till att bilda distriktets nya stadsrum.

För att uppnå en helhetsorienterat sammanflätad tillgänglighet och cirkulation läggs ett nätverk av stigar ut över landskapet och parken. Ett stigsystem som skapar tillgång till hela området där dalstråket och Århusån kan upplevas året runt.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Ass. partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Ceres-grunden, Aarhus
År: 2013
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design