KARLSVIKS STRAND – LANDSKAP

Det nya kvarteret i Karlsviks strand inramas av en skogsklädd kulle som landar i Drevviken. På andra hållet finns den tätt trafikerade Nynäsvägen, vilket öppnar för en spännande lösning.  Kvarteret består av en variation av boenden i typ och storlek.

Bebyggelsen i området delas in i två olika byggnadstyper med gatuhus och skogshus. Kvartersmarken å sin sida kan delas in i tre olika delar – förgårdsmarken intill gatuhusen, gångfartsgatan mellan skogshus och park samt den inre gården. Förutom dessa ytor finns gemensamma takterrasser för de boende på gatuhusens tak. 

Förgårdsmarken avgränsas mot Perstorpsvägen med en låg stödmur med ett lågt räcke på. Muren och räcket samspelar med gatuhusens yttre gestaltning.  Muren bygger upp marken mot privata uteplatser som förses med trappor ner till förgårdsmarken. Växtligheten består av fruktträd, bärbuskar och blommande perenner som sköts gemensamt av föreningen. Trappor genom den låga muren öppnar upp för rörelse mellan uteplatser och gatan och förses med en enkel tvärslå som markerar gränsen mellan trottoar och kvartersmark.

Gångfartsgatan löper parallellt med ett parkstråk som binder ihop skolan i väst och torget i öst. Mellan parkstråket och gångfartsgatan löper ett kantstöd som utgör gränsen mellan kvartersmark och park. Gångfartsgatan har robust och urban karaktär med en enhetlig markbeläggning in mot fasad och växtmaterial som inspireras av intilliggande ek- och tallskog.

Den inre gården utgör ett långsmalt rum med trädgårds- och lundkaraktär. Ett längsgående stråk löper mellan byggnaderna och tre tvärgående stråk delar in gården i olika delar. Den första delen i väst rymmer planteringar som infiltrerar dagvatten och cykelparkering. Den mittersta delen är gårdens sociala centrum med gemensamma uteplatser, sittgrupper och grillar, olika typer av lek samt en boulebana och en äppelallé. Den tredje delen närmast torget i öst ansluter till gångfartsgatans vändplan och rymmer en gemensam uteplats samt perennplanteringar.

Takterrasserna nås via hiss och trapphus i gatuhusen. På vardera av terrasserna finns ett växthus med odlingsmöjligheter och sittgrupper samt en pergola, en större öppen aktivitetsyta samt små sittgrupper mellan planteringarna. Planteringarna utgörs av upphöjda kärl med blommande perenner, bärbuskar och mindre buskträd. I några av planteringskärlen finns möjlighet till odling. Regnvatten från taken samlas i slutna regntunnor med tapp som möjliggör bevattning av exempelvis odling. 

NATURANPASSNING

Tre gamla stora ekar finns på kvartersmarken idag. Ekarna kan inte bevaras i sin nuvarande form men föreslås stanna inom kvarteret och bidra till nytt biologiskt liv på gården.  Grova grenar blir död ved och inslag i naturlekytor och stammarna kan beroende på kvalité bli till möbler, lek eller mulmholkar. För att kompensera fällandet av ekarna och stärka ekologiska samband planteras flera nya ekar på gården och på gångfartsgatan. Ekarna placeras vid varje tvärgående öppning för att stärka ekologiska samband mellan parken och nyplanterade ekar vid Nynäsvägen.

Mer om Karlsviks strand under segmentet bostad – klicka här.

KRISTINA PETERS
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441
Per Axelsson
Associated Partner, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Affärsområdeschef
Tlf. +46 708 858 482

Fakta

Adress: Perstorpsvägen, Farsta
Byggår: 2022
Omfattning: 17,230 m² ljus BTA,  223 lägenheter
Byggherre: Veidekke Eiendom
Arkitekt: Arkitema
Landskap: Arkitema