SLUSEHOLMEN - LANDSKAP

Ett stadslandskap med fokus på närhet till vattnet, smala gaturum och gröna gårdar

Arkitema Architects har i utvecklingen av den nya stadsdelen i Köpenhamns södra hamn projekterat landskapet för hela området.

I den nya kanalstaden Sluseholmen är det urbana landskapet inspirerat av områdets industriella förflutna. Detta översätts till enkla och kraftfulla material och motiv som lyckas samla området och kontrastera med det fantasifulla och varierade arkitektoniska uttrycket.

Ett huvudtema är den nära kontakten med vattnet. Det uttrycks i broar, kajer och vattentrappor som tillåter en att komma nära vattnet, doppa tårna i vattnet eller sätta en båt till sjöss. Upplevelser som betonar livskvaliteten av att leva så nära vattnet. Ett annat tema är attraktiva gaturum. Det är i de smala intima kanalgatorna där man verkligen kan uppleva holländska influenser. Planen har utvecklats i nära samarbete med holländska stadsplaneringsarkitekten Sjoerd Soeters. Det finns breda promenadstråk, där husen har en större skala, och som är öppet för utsikt mot andra delar av hamnen. De gröna oaserna i kvartersgårdarna är ett tredje tema. Här lever familjerna i en mer privat miljö, där det finns plats för lek, vila och olika aktiviteter. De gröna gårdarna byggs ovanpå underjordiska parkeringsarage.

Projektet har utvecklats i nära samarbete med byggherren och Köpenhamns kommun.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Sluseholmen, Sydhavnen, Köpenhamn
Omfattning: Bostäder 85 000 m², kontor 50 000 m² - totalt 135 000 m²
År: 2005-2009
Beställare: Københavns Havn, Københavns Kommun, JM Danmark A/S,
Sjælsø Gruppen A/S, Nordicom
Ingenjör: NIRAS A/S och COWI A/S 
Entreprenör: Skanska A/S, KPC-Byg A/S, Myhlenberg A/S, M.T. Højgaard A/S och Pihl A/S