Gustav Vasa skola

Arkitema Learning har i uppdrag av SISAB ritat bygglovshandlingar för tillbyggnad av Gustav Vasa skola i Stockholm. Gestaltningen utgår från de existerande byggnadernas spröjsverk, lisener och rutsystem och gyllenvarma färgskala. Fasaden ges en lätthet i karaktären för att kontrastera mot de befintliga putsade stenbyggnadernas tyngd. Byggnaden flätar ihop kvarteret och skolans byggnader och skyddar skolgården från staden. Skolan inrättas i Vasastadens kvartersstruktur genom att sluta kvarteret med tillbyggnaden.

Den existerande skolbyggnaden är klassificerad som grön av Stockholms Stadsmuseum. Klassificeringen innebär att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och är värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Därför har gestaltningen av tillbyggnaden skett med stor hänsyn och anpassning av de existerande byggnaderas utformning, uttryck, takfötter och höjder.

Tillbyggnaden möjliggör 188 fler elever genom en ny matsal samt tillkommande undervisningsrum. Arbetet har utförts i ett samarbete med Max arkitekter.

Elisabet Fredriksson
Arkitekt
Kreativ ledare
Tlf. +46 734 324 308

Fakta

Adress: Karlbergsvägen, Stockholm
År: 2018
Omfattning: 1900 m² BTA
Beställare: Sisab
Arkitekt: Arkitema Architects, Max arkitekter