Finspångs vårdcentrum

Modernt med möjlighet till framtida utbyggnad

Vi vill skapa en byggnad i Finspång där Region Östergötlands visioner och värderingar tolkas och tillgodoser patienters, besökares och personals förväntningar på ett modernt vårdcentrum där en ändamålsenlig och vacker miljö går hand i hand med driftsekonomiska, flexibla och hållbara lösningar.

Verksamheterna inryms i en nybyggnad om cirka 18 000 m² centralt placerad vid Bergslagsvägen i centrala Finspång. Placeringen har anpassats till topografiska förutsättningar, och möjliggör en framtida kompletterande byggnad på tomten.

Byggnaden innehåller lokaler för cirka 14 verksamheter.

Den nya byggnaden placeras längs med Bergslagsvägen. Denna placering förstärker gaturummet och binder ihop centrumbebyggelsen med kyrkan och Kulturhuset. Byggnadens placering frigör även grön yta mot söder för vistelse.

I uppdraget ingår att erbjuda personal en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö samt att patienternas behov och integritet prioriteras. Lokalerna ska möjliggöra god tillgänglighet till vården med fokus på patientsäkerhet.

På entréplanet möts man av en receptionsyta med hälsotorg och café. Tydliga kommunikationsstråk som är uppglasade mot gårdarna leder mot hiss- och trapphusen.

Dagsljuskontakten blir god. Layout i vårdcentral och rehabmottagning understödjer ett leantänkande och ett effektivt lokalnyttjande med separerade flöden för patienter och personal. 

Miljöbyggnad nivå silver.

URBAN BLOMBERG
Arkitekt
Affärsområdeschef Vård
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adress: Bergslagsvägen, Finspång
År: 2013- (Pågår) systemhandling 2015
Omfattning: ca 18 000 m² nybyggnad 
Kund: Region Östergötland
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Ramböll AB
Ingenjör: Ramböll AB, LEB, WSP