Lyreskovskolen

Lyreskovskolen är ett bra exempel på att de digitala verktygen används till fullo med ett väldigt positivt resultat för beställare och rådgivare.

Mätningen av den befintliga byggnaden har kompletterats med en laserskanning som sedan omvandlats till ett punktmoln och importeras i ritningsprogrammet Revit för att senare användas under projekteringen. På så sätt har det varit möjligt att jämföra det som ritats med de faktiska förutsättningarna i byggnaden.

Både arkitekt, konstruktionsingenjör och installationsingenjör arbetade i BIM-modeller som löpande sammanställdes i en gemensam översiktsmodell. Under hela projekteringen och samarbetet fanns ett stort fokus på att upprätthålla ett strukturerat och sammanhängande projekt.

Den gemensamma modellen användes hela tiden för tvärvetenskaplig granskning. Modellen användes flitigt på alla projekterings- och byggherremöten. Byggherren visades kontinuerligt runt i modellen via storskärm.

Som totalkonsult ansvarade Arkitema för att projektet stannade inom de ekonomiska ramarna. Anbud på projektet angavs inte med mängder, men sådana hämtades från modellen och användes internt för beräkningar och för att säkerställa de ekonomiska ramarna. Det möjliggjorde löpande anpassning av byggnaderna med avseende på materialval/ekonomi. Entreprenadauktionen hölls digitalt, med inlämning av digitalt anbud.

Under genomförandet 3D-projekterades konstruktionsritningar för betongelement. Objekten för tillverkning av betongelement lades in i översiktsmodellen för kontroll.

Projektförfarandets stora fokus på struktur, styrning, genomsynlighet och sammanhang ledde till färre frågor från entreprenörerna samt färre fel under genomförandet.

Det totala anbudsresultatet hamnade under riktpriset. Byggnaden överlämnades i enlighet med både tidplanen och priset.

MARIANNE FRIIS
Bygningskonstruktør / Byggeøkonom
Head of BIM Management
Tlf. +45 5858 2729

Fakta

Adress: Bov, Aabenraa Kommune
År: 2013-2015
Omfattning: Ca. 9 500 m² nybyggnation och ca. 2 000 m² ombyggnad
Byggherre: Aabenraa Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Rambøll