Carl Nielsens Allé

Carl Nielsens Allé på Østerbro har pekats ut som ett av Köpenhamns kommuns skyfallsprojekt, som i framtiden ska hålla kvar 450 m³ vatten på ytan för att inte överbelasta avloppssystemet. Detta skapar samtidigt möjlighet att tänka om kring platsens karaktär och betydelse för staden. Ska det vara en lugn plats? En transitpunkt? Eller en ny destination?

Arkitema People Involvement har tagit fram ett kommunikationsverktyg i form av ett brädspel som underlättar en gynnsam brukarmedverkan. Spelet placerar människan i centrum och ser användarna som en viktig resurs som ska aktiveras under utvecklingen av staden. Syftet med spelet är att skapa en konstruktiv form av dialog under undersöknings- och utvecklingsfasen av nya skyfallssäkrade stadsrum.

Spelet består av en spelplan med brickor indelade i olika kategorier: Vatten, parkering, plantering, lek, uppehålls- och aktivitetsytor. Spelet lyfter fram invånarnas drömmar och önskemål, och visar samtidigt vilka tekniska utmaningar som behöver tas med i beräkningen när det gäller vattnets volym. Spelet har utvecklats för människor som har idéer och åsikter, och därför ingår även tomma brickor som deltagarna själva kan rita och skriva på.

Deltagarna ska först enas om vilka som är de viktigaste förutsättningarna för ”ett bra stadsrum”. Därefter väljer deltagarna 1–2 befintliga kvaliteter som de vill värna om – en talisman. De inledande förhandlingarna har nu startats – spelet kan börja.

Spelet ger information om hur vistelse, aktiviteter och social gemenskap understöds på bästa möjliga sätt. Materialet från förloppet har omvandlats till tre idéer som utgör grunden för ett framtida tävlingsprogram.

HEIDI LYNG
Arkitekt cand.arch
Projektleder
Tlf. +45 5077 7296

Fakta

Adress: Carl Nielsens Allé, 2100 København Ø
Omfattning: 6 000 m²
År: 2016
Byggherre: Köpenhamns kommun TMF
Kontaktperson: Projektledare Pia Widerholt Bendtsen
a80q@kk.tmf.fk
Arkitekt: Arkitema Architects
Process: Arkitema People Involvement
Landskapsarkitekt: Arkitema Urban Design
Övriga: Park Arkitekter