Grøn medborger

Kommuner över hela Danmark har under de senaste åren arbetat med att ta fram nya sätt att arbeta tillsammans med lokala aktörer och mellan olika förvaltningar för att utveckla danska städer. Århus kommuns teknik- och miljöförvaltning ville skapa ett gemensamt språk, som underlättade samarbetsformer internt bland medarbetare och externt gentemot medborgarna.

Arkitema People Involvement ansvarade för att planera utvecklingen och facilitera workshops för medarbetare med designprocessens faser som utgångspunkt. Fokus i processen låg på att identifiera och utvärdera befintliga samarbetsformer, och på så sätt utveckla ett gemensamt språk och nya samarbetsverktyg.

Processen utgjordes av tre workshops, var och en med en projektgrupp på sex medarbetare, samt två seminarier för en följargrupp på 30 medarbetare. Deltagarna arbetade först med de olika roller kommunala medarbetare kan ha. Här utvecklade
vi tre medarbetarroller: ”Förvaltare av allmännyttan”, ”Specialist” och ”Stödjare”. Därefter fokuserade deltagarna på olika grader av medborgarinvolvering, där medborgaren är mottagare av, deltagare i eller initiativtagare till kommunala projekt, samt anger vilka roller medborgarna kan ha i projektsamarbeten med kommunen. Det kan till exempel vara ”idémakare”, ”Relationsskapare”, ”Organisatör” eller ”Genomförare”.
Rollerna testades i praktiken i deltagarnas vardag, och utvärderades och kvalificerades därefter.

Utifrån processen utvecklade Arkitema People Involvement en ”verktygslåda” som framöver kan användas internt inom kommunen och externt i samband med brukarinvolverande processer. Verktygslådan säkerställer förankring bland medarbetarna och stödjer ett gemensamt språk och att olika aktörsgrupper är av samma åsikt. 

 

HEIDI LYNG
Arkitekt cand.arch
Projektleder
Tlf. +45 5077 7296

Fakta

Kund: Århus kommun, Teknik och Miljö
Kundkontakt: Teamledare, Byens Anvendelse, Mikkel Eskesen Christensen
År: 2014
Projektledning: Arkitema People Involvement