OPS Gellerup Nord

Den omdiskuterade stadsdelen Gellerup i Aarhus håller på att göras om. Man ska tänka om kring utformningen av området och i samband med det byggs ett nytt hus för kommunala arbetsplatser och ett antal olika aktiviteter för stadens invånare. Husets kärna bygger på en öppen struktur med olika stadsrelaterade och utåtriktade funktioner i gatuplan som kafé, verkstäder, kafferosteri m.m. Som helhet anammas den kulturella komplexiteten i Gellerup, och de administrativa kontorsytorna vävs samman med de offentliga funktionerna.

Arkitema People Involvement ansvarar för den processutformning som anger ramarna för när och hur samarbetspartners, beslutsfattare och brukare deltar i processen. Projektets många intressenter och perspektiv kräver en nyanserad processdesign som tar till sig projektets organisatoriska aspekter och mångfalden av brukare.

Arkitema People Involvement ombesörjer processplanering, facilitering och sammanställning, bland annat via brukarmedverkan och innovativa workshops. Processen för att involvera brukarna pågår parallellt med att disponeringsförslaget tas fram samt under projekteringsfasen.

En grundlig aktörsanalys utgör underlag för en utförlig processplan som omfattar aktiviteter med kommande medarbetare, invånarna i Gellerup och medborgarna i Aarhus. Processplanen visar samspelet mellan nivåerna för produktion, samt koordinerings- och beslutsnivå, och tydliggör ansvar och rollfördelning. I disponeringsförslaget ser medarbetargrupper till att de anställdas behov återspeglas konkret.

Under utvecklingsfasen anordnar vi en innovationsprocess med medarbetare som mynnar ut i nya potentiella samarbetsmetoder och arbetssätt som därefter testas. Som en integrerad del av projekteringsfasen tas processen för att involvera brukarna och resultaten från innovationsprocessen med vid utformningen av arbetsmiljöer och kringliggande grönområden.

 

HEIDI LYNG
Arkitekt cand.arch
Projektleder
Tlf. +45 5077 7296

Fakta

Adress: Edwin Rahrs Vej, 8220 Brabrand
Byggherre: Århus kommun
Kontaktperson: Jens Skinnebach, A. Enggaard
OPS-operatör: A. Enggaard A/S
Driftoperatör: Caverion
År: 2015–2018 år
Omfattning: 23 000 m² samt p-hus på 12 500 m²
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Process: Arkitema People Involvement
Ingenjör: Niras
Entreprenör: A. Enggaard A/S
Stadsstrategisk rådgivare: Hauxner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Energiklass: Energiklass 2015 och 2020
Utmärkelse: Första pris i OPS-tävling 2015