Client Consultancy

Client Consultancy är inte bara ett tekniskt styrverktyg. Varje byggherre har unika behov som kräver inlevelse i, förståelse för och överblick över processerna. Som byggherrerådgivare med bas i en av Skandinaviens största arkitektkontor har vi stor erfarenhet av och kunskap kring att planera och genomföra processer och byggprojekt, från de tidigaste övervägandena till dess att det färdiga projektet tas i bruk. Denna erfarenhet och kunskap använder vi i såväl den strategiska som den mer klassiska byggherrerådgivningen. Tillsammans med våra mångfacetterade kompetenser säkerställer det här en process som skapar värde för kunden och samhället, samt gör skillnad för människor.

En skräddarsydd rådgivningsprocess
Vår uppgift som byggherrerådgivare är att bidra till att kvalificera de beslut en byggherre måste fatta under en lång och tidvis komplex process. Vår utgångspunkt är att alla projekt är unika och bara blir optimala vid en gemensam insats. Samarbete och nära dialog är därför utgångspunkten när Arkitema arbetar med byggherrerådgivning och lägger processen till rätta utifrån projektets specifika karaktär och byggherrens unika behov.

Vid den strategiska byggherrerådgivningen och i de tidiga faserna av den mer klassiska byggherrerådgivningen ser vi det som en viktig uppgift att utmana kunden med avseende på att definiera behov, önskemål och visioner. Av erfarenhet vet vi att det här är en tillgång som ökar värdet på det slutliga projektet. I nära samarbete med byggherren utarbetar vi därefter en processplan som ger alla inblandade aktörer en god överblick över projektet. Samtidigt utgör denna en stabil grund för en säker styrning av ekonomi, tid, kvalitet och risk.

Fokus på teknisk kvalitet och värde för brukarna
För oss är byggherrerådgivning ett område med fokus på både styrning av ekonomiska, juridiska, tekniska och riskrelaterade förhållanden, men även på funktionalitet, estetik och hållbarhet. Utöver den tekniska kvaliteten lägger vi också fokus på att såväl optimal kvalitet som optimalt värde skapas för brukarna.

Kompetenser och referenser
Inom Client Consultancy har vi många olika kompetenser, såsom väldigt erfarna strategiska byggherrerådgivare samt flera medarbetare med masterutbildning i byggherrerådgivning och värdekonstruktion. I den helhetsorienterade byggherrerådgivningen involverar våra byggherrerådgivare alltid relevant kompetens från Arkitemas övriga affärsområden, och anpassar på så sätt alltid rådgivningen för varje enskilt uppdrag. Exempelvis involveras ofta specialkompetens inom användar- och intresseinvolvering, framtagning av anbudsstrategier, projekt- och grundutveckling, plan- och landskapsanalys, klimatanpassade miljöer, arbetsmiljö, hållbarhet och BIM.

På samma sätt faller det sig naturligt för våra byggherrerådgivare att vid behov involvera eventuell extern specialistkompetens i våra konsulttjänster för att på så sätt kunna ge kunden optimal rådgivning ur ett helhetsperspektiv.