Generationernes Hus - Aarhus Kommune

Generationernes Hus är ett av de mest innovativa projekt Århus kommun genomfört de senaste åren. Huset blir nyskapande och ett föregångsexempel när det gäller att bygga broar mellan generationer och hitta nya sätt att se på kommunala institutioner, både organisatoriskt och i ett samspel med det lokala samhället. Byggnationen utförs i lågenergiklass 2015+ och förväntas stå färdig 2019.

Arkitema agerar genomgående byggherrerådgivare och tillhandahåller under hela projektförloppet kvalificerad byggherrerådgivning, däribland en omfattande innovationsprocess med relevanta aktörer kring projektet, samt strategisk byggherrerådgivning.

Projektet genomförs som ett EU-anbud i en tävlingspräglad dialog i totalentreprenad. Arkitemas roll har därutöver varit planering, tillvaratagande och genomförande av en innovations- och brukarmedverkansprocess i samband med programmeringen, vilket resulterat i ett anbudsmaterial inför dialogtävlingen. Arkitemas roll efter kontraktering med totalentreprenören är att ombesörja den klassiska byggherrerådgivningen under de efterföljande faserna, där fokus ligger på  utförande och att hålla sig inom tidsmässiga och ekonomiska ramar fram till besittningstagande.

Visionen är att skapa ETT hus. Ett ramverk för en daglig, givande samexistens mellan generationer, och goda relationer mellan människor där fokus ligger på ”mötesplatser” för alla generationer, med utrymme för självbestämmande och självständighet. Ambitionen är att utifrån de funktionella kraven utmana den kända formen – att tänja på gränserna för ”det vi redan gör”, att utmana vanor och rutiner och forma dem för att skapa en ny verklighet.

Huset ska vara ett hus för flera generationer, med en blandning av flexibla bostadslägenheter för unga, familjer, äldre, handikappade och vårdtagare med tillhörande gemensamma ytor, ett flexibelt daghem med gemensamma ytor, allt fördelat mellan gemensamma och hälsofrämjande aktiviteter som bjuder in lokalsamhället.

LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner/Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adress: Aarhus Ø
År: 2015-2019
Omfattning: 27 405 m2
Byggherre: Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening
Byggherrerådgivare: Arkitema Client Consultancy
Landskapsarkitekt: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Alectia
Energiklass: Lågenergiklass 2015+