Construction Management

Arkitema Construction Management genomför byggledning i alla typer av projekt. Vår utgångspunkt för en uppgift är att säkerställa att byggherrens projekt levereras enligt tidplan, enligt avtalad kostnad och med optimal kvalitet. Med professionell och erfaren personal, djup insikt i byggnationens tekniska och juridiska förhållanden och en positiv inställning till samarbetet mellan entreprenör och byggherre säkerställer vi en fast styrning av byggnationen. På samma sätt säkerställer vår byggledare en processtyrd genomförandeperiod baserad på väl beprövade metoder för styrning av samarbete, ekonomi, kvalitet, tid och risk.

Arkitemas byggledning tillhandahåller också rådgivning rörande ett projekts byggbarhet, samt gränsytorna mellan de olika entreprenaderna.

Ett byggledningsåtagande hos Arkitema Architects utgörs vanligtvis av:
Tids-, kvalitets- och ekonomistyrning, inklusive dokumentation av detta
Utarbetande av byggplatsplan
Koordinering av aktiviteter på byggplatsen
Etablering av plan för säkerhet och hälsa
Övervakning och koordinering av yrkesinspektion
Hållande av möten för projektgenomgång med entreprenörer och rådgivare
Hållande och föredragning av byggmöten
Rapportering till byggherren om byggets tidsmässiga och ekonomiska förlopp
Kontakt med myndigheter i anslutning till funktioner på byggplatsen
Koordinering av drift- och underhållsanvisningar framtagna av leverantörer och entreprenörer
Hantering av överlämningsförfarande
Hantering av 1-års efterbesiktning

Processer som bygger på erfarenhet
När det gäller att arbeta processorienterat har danska Center for Ledelse i byggeriet utnämnt Arkitema Architects till en av de tre främsta bland de arkitektkontor som får bäst omdömen bland byggherrar. Det beror i hög grad på den höga kvalitet vi håller när det gäller projektledning. Arkitemas byggledning står stabilt på den kunskap och de kompetenser vi som arkitektkontor har förkovrat oss under årtionden som byggledare vid komplexa byggnationer.