Bolig+ Søborg

Ett helt energineutralt flervåningshus

BOLIG+ Søborg är Danmarks första energineutrala flervåningshus, som består av 10 lägenheter fördelade på 1 040 m². Lägenheterna stod klara för inflyttning våren 2016 och är därmed ett konkret bevis på att det är möjligt att bygga energiriktiga bostäder inom en normal byggbudget.  

Arkitema Architects uppgift har varit att väva samman ambitioner om energineutralitet, inomhusklimat, flexibilitet, arkitektonisk kvalitet samt användarvänliga, intelligenta system. För att uppnå en optimal balans mellan ofta motstridiga ambitioner har uppgiften lösts i nära samarbete mellan ingenjörer, byggherre och övriga aktörer inom projektet. 

Byggnaden har en låg energiförbrukning som uppfyller kraven för BR20, och genom att samtidigt producera el via en egen solcellsanläggning får BOLIG+ en neutral energibalans. Den lägre energiförbrukningen har bland annat uppnåtts genom att ha en hög täthet i byggnadens klimatskärm, använda behovsstyrd ventilation och återvinna värmen från hushållens spillvatten. 

Solcellsanläggningen har utvecklats som en integrerad del av projektets arkitektoniska koncept. För att producera mer el än byggnaden och husets hyresgäster förbrikar har solpaneler installerats på tak, fasader och lägenheternas altaner i sydväst. Överskottsenergin exporteras och räknas av från byggnadens import av fjärrvärme. Energibalansen blir ett nollsummespel, och BOLIG+ kan i praktiken betecknas som energineutralt.

Projektets Beställare är Realdania Byg och har förankrats i en styrgrupp som utgörs av följande danska representanter: IDA-BYG, Akademisk Arkitektforening, Energistyrelsen, Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut, Elsparfonden, Ingeniørforeningen och Det Økologiske Råd. Företaget MOE Rådgivende Ingeniører har varit ingenjörer i projektet. LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adress: Søborg Hovedgade
Omfattning: ca 1 400 m², 10 bostäder
Byggherre: Realdania Byg
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: MOE
Priser: 1:a pris i åben international arkitektkonkurrence (2009)
Uppdrag: Totalrådgivning inkl. arkitekt- och landskapsarkitektprojektering, projektledning, tillsyn och byggledning.
Foto: Kira Ursem